GTC

1. toepassingsgebied en individuele overeenkomsten

Onze zakelijke transacties zijn uitsluitend afhankelijk van deze algemene voorwaarden in hun huidige versie op het moment van de bestelling. Wij accepteren geen afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. Handelingen ter uitvoering van het contract kunnen niet worden beschouwd als instemming met contractuele voorwaarden die afwijken van onze eigen voorwaarden. Mochten er verdere juridische transacties plaatsvinden tussen de contractpartijen, dan gelden deze voorwaarden ook als raamovereenkomst daarvoor.

De algemene voorwaarden van SunElements GmbH kunnen permanent worden ingezien op www.sunelements.at en kunnen te allen tijde worden opgevraagd en afgedrukt. Deze informatie is ook te vinden op de orderbevestigingen.

Mochten er individuele afspraken met de klant worden gemaakt (waaronder nevenafspraken, reserveringen, wijzigingen en aanvullingen), dan hebben deze in ieder geval voorrang op deze voorwaarden en moeten deze schriftelijk worden overeengekomen. Elke wijziging van deze formele eis moet ook schriftelijk worden ingediend.

2 Bestelbasis en totstandkoming van het contract

Alle door SunElements getoonde en gepubliceerde prijzen, diensten en producten (ongeacht hun presentatie- en communicatievorm) dienen uitsluitend ter informatie en vormen geen bindend aanbod. Alle informatie en eigenschappen zoals gewichten en afmetingen en technische en commerciële details zijn niet bindend en kunnen worden gewijzigd. Ze dienen uitsluitend als uitnodiging om een bod uit te brengen.

Bestellingen en aanvragen van derden worden beschouwd als een bindend aanbod om een contract af te sluiten. Dit aanbod wordt aanvaard door de verzending van een orderbevestiging door SunElements GmbH of door de verzending van de gevraagde producten en diensten (impliciete aanvaarding).

In overeenstemming met § 10 para. 2 E-VSA heeft de ontvangstbevestiging van de order geen functie als orderbevestiging in de zin van de vorige paragraaf.

3e prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw. Wij behouden ons het recht voor om prijzen dienovereenkomstig aan te passen, door ze te verhogen of te verlagen, in geval van wijzigingen in de arbeidskosten in de branche of in geval van wijzigingen in andere relevante kostenposten voor calculatie of dienstverlening, zoals materiaalkosten, energiekosten, transportkosten, externe werkzaamheden, financieringskosten, enz. In het algemeen behouden we ons het recht voor om prijs- of kortingswijzigingen door te voeren.

Als wij bij het sluiten van het contract niet beschikken over alle informatie die nodig is voor de correcte verwerking van de bestelling van producten of diensten, is de klant verplicht om deze informatie onmiddellijk te verstrekken. Als de totale kosten zijn gestegen tussen het sluiten van het contract en de uitvoering van de medewerking van de klant, zijn wij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen om de kostenstijgingen te compenseren. Betalingen moeten altijd in EURO worden gedaan. SunElements behoudt zich echter het recht voor om de acceptatie van buitenlandse valuta eenzijdig te reguleren. Prijzen in vreemde valuta geven geen recht op betaling in de desbetreffende valuta.

4. annulering van het contract

In het geval van wanprestatie of aanvaarding door de klant (Clausule 8) of andere belangrijke redenen, zoals insolventie van de klant of de verwerping van de faillissementsaanvraag wegens gebrek aan activa, evenals in het geval van wanbetaling door de klant, hebben wij het recht om ons eenzijdig terug te trekken uit het contract of het contract aan te passen om volledige nakoming te garanderen.

Indien de klant met de betaling in gebreke blijft, zijn wij ontslagen van alle verdere prestatie- en leveringsverplichtingen. Wij behouden ons het recht voor om openstaande leveringen of diensten in te houden en vooruitbetaling te eisen of om ons na een periode van 14 dagen uit het contract terug te trekken.

In geval van annulering kunnen wij een forfaitaire schadevergoeding eisen ter hoogte van 40% van het bruto factuurbedrag en daarnaast de werkelijk geleden schade in geval van een overeenkomstige fout vorderen.

5 Betalingsvoorwaarden, achterstandsrente

Kortingen zijn alleen mogelijk als ze uitdrukkelijk zijn overeengekomen. In geval van betalingsachterstand, zelfs bij betaling in termijnen, verliezen alle gemaakte kortingsafspraken hun geldigheid. De betaling van de klant wordt pas geacht te zijn verricht als de betaling is ontvangen op onze zakelijke rekening. Er is geen verplichting om wissels of cheques te accepteren. Als de klant in gebreke blijft met de betaling, hebben we het recht om naar eigen goeddunken ofwel de werkelijk geleden schade te vorderen of – op voorwaarde dat het geen krediettransactie met consumenten betreft – achterstandsrente in rekening te brengen tegen een tarief van 4% boven het basistarief van de Oostenrijkse Nationale Bank. We behouden ons het recht voor om de uitvoering van een bestelling afhankelijk te maken van vooruitbetaling of de vereffening van openstaande facturen van eerdere bestellingen.

Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 7 dagen na ontvangst van de goederen of diensten.

6. herroeping

Eindklanten (=consumenten) van onze online shop hebben een wettelijk recht om het contract te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de klant, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen in overeenstemming met de Wet Koop op Afstand (FAGG). Je hoeft geen redenen op te geven.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op het SunGarden productassortiment.

7. herinnerings- en incassokosten

Als de klant in gebreke blijft met de betaling, is hij verplicht de gemaakte aanmaningskosten ten bedrage van € 45 per aanmaning te dragen. Daarnaast is een bedrag van € 5,00 per half jaar verschuldigd voor het beheer van de schuldrelatie in het aanmaningsproces. Na een tweede aanmaning zonder resultaat zijn wij gemachtigd om een incassobureau in te schakelen, waarvan de kosten ook voor rekening van de klant zijn.

8. leveringstermijn, gebrek aan aanvaarding

Pas nadat de klant aan alle noodzakelijke verplichtingen heeft voldaan, inclusief technische en contractuele details en voorbereidend werk en voorbereidende maatregelen, zijn wij verplicht om onze service te leveren. Deze informatie moet op verzoek van SunElements GmbH schriftelijk worden verstrekt. We behouden ons het recht voor om de overeengekomen deadlines en levertermijnen met maximaal 7 werkdagen te overschrijden. De klant kan het contract na het verstrijken van deze termijn alleen opzeggen als hij een redelijke respijttermijn heeft gesteld.

9. plaats van vervulling

De plaats van uitvoering is het hoofdkantoor van SunElements GmbH, 4142 Hofkirchen, Oostenrijk.

10 Kleine wijzigingen in diensten

Tenzij de transactie een consumententransactie is, worden kleine of andere redelijke wijzigingen in onze prestatie- of leveringsverplichtingen aan onze klanten geacht vooraf te zijn geaccepteerd.

11 Garantie, waarborg, verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken

Illustraties kunnen soms afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van de geleverde producten. We voldoen aan de garantieclaims van de klant als er sprake is van een herstelbaar defect. Dit gebeurt naar eigen goeddunken door vervanging, reparatie binnen een redelijke termijn of prijsvermindering. In het geval van vervanging wordt het reserveonderdeel gratis verzonden, maar het is de verantwoordelijkheid van de klant om de vervanging op eigen kosten uit te voeren. De klant kan alleen aanspraak maken op schadevergoeding voor het verhelpen van het defect als wij in gebreke blijven met het nakomen van de garantieclaims.

De volgende bepalingen zijn van toepassing op transacties met bedrijven:
Volgens §§ 377 f UGB moeten de goederen of diensten onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 6 werkdagen na levering/verzending worden gecontroleerd. Eventuele gebreken moeten onverwijld, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan ons worden gemeld, onder vermelding van de aard en omvang van het gebrek. SunElements GmbH kan de klant om extra foto’s en bewijsmateriaal vragen om het defect nauwkeuriger te kunnen vaststellen. Verborgen gebreken moeten ook onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld. Indien niet of niet tijdig wordt gereclameerd, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

De volgende regels zijn van toepassing op consumententransacties:
De klant moet aanwezig zijn bij de levering van de goederen en elke duidelijke transportschade noteren op de leveringsbon. Transportschade moet binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk (met foto’s) aan SunElements GmbH worden gemeld. Documentatie (foto’s) van duidelijke transportschade moet worden gemaakt voordat de transportverpakking wordt geopend.

Afzonderlijk toegekende garanties of garantievoorwaarden bestaan onafhankelijk van de wettelijke bepalingen en zijn uitsluitend van particuliere contractuele aard. Er is geen juridische analogie met betrekking tot de interpretatie of enige invloed op een wettelijke garantieclaim. Alle SunElements-producten zijn over het algemeen verpakt in dozen voor zelfmontage (inclusief instructies voor fotomontage) en worden gedemonteerd geleverd, niet gemonteerd. Houd er rekening mee dat er kleine kleurafwijkingen kunnen zijn in reserveonderdelen en nabestellingen vanwege verschillende materiaalbatches.

SunElements GmbH geeft alleen garanties en waarborgen voor commerciële goederen zoals zonnepanelen, omvormers, elektrische componenten, afdichtingen, scharnieren en irrigatiecomponenten, acrylglas, dubbelwandige platen en gehard veiligheidsglas als SunElements deze rechtstreeks van de fabrikant/leverancier zelf ontvangt.

12. vergoeding van schade

Met uitzondering van persoonlijk letsel zijn schadeclaims in gevallen van lichte nalatigheid uitgesloten. Eventuele extra kosten die ontstaan door vertragingen of extra werk tijdens de montage worden niet terugbetaald (bijv. als de goederen niet kunnen worden gemonteerd vanwege schade bij levering). Gevolgschade door transportschade wordt niet vergoed. Als het geen consumententransactie is, is het aan de benadeelde partij om te bewijzen dat er sprake is van nalatigheid. Voor niet-consumententransacties is de verjaringstermijn voor schadeclaims twee jaar vanaf het moment van de risico-overdracht.

De hier vermelde bepalingen over schadevergoeding zijn ook van toepassing als de schadeclaim samen met of in plaats van een garantieclaim wordt ingediend.

13. productaansprakelijkheid

Verhaalsvorderingen in het kader van bedrijfsgerelateerde zaken volgens de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet zijn uitgesloten, tenzij de eiser kan bewijzen dat het defect door ons werd veroorzaakt en ten minste te wijten was aan grove nalatigheid.

14 Eigendomsvoorbehoud en de uitoefening ervan

We leveren alle goederen en diensten onder eigendomsvoorbehoud en behouden het eigendom ervan totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Annulering van het contract vanwege het eigendomsvoorbehoud vindt alleen plaats als dit uitdrukkelijk wordt verklaard. Als de goederen worden teruggenomen, hebben we het recht om de gemaakte transport- en behandelingskosten in rekening te brengen. Als derden toegang krijgen tot de gereserveerde goederen, in het bijzonder door inbeslagname, verplicht de klant zich om te wijzen op ons eigendom en ons onmiddellijk te informeren. Als de klant een consument is of geen ondernemer wiens normale bedrijfsvoering handel in de bij ons gekochte goederen omvat, mag hij de voorbehouden goederen niet verkopen, verpanden, weggeven of uitlenen zolang de openstaande koopprijsvordering niet volledig is voldaan. De klant draagt het volledige risico voor de gereserveerde goederen, inclusief vernietiging, verlies of verslechtering. Als de klant zijn betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, als er een insolventieprocedure wordt aangevraagd of geopend tegen zijn vermogen, of als hij andere contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudt SunElements GmbH zich het recht voor om naar eigen goeddunken de teruggave van de gereserveerde goederen te eisen en/of ze op te halen terwijl het contract van kracht blijft.

15 Verrekening, overdracht van vorderingen

De klant aanvaardt dat hij niet de mogelijkheid heeft om vorderingen te verrekenen. Als een levering plaatsvindt onder eigendomsvoorbehoud, draagt de klant hierbij aan ons alle vorderingen over tegen derden die voortvloeien uit de verkoop of verwerking van onze goederen totdat onze vorderingen volledig zijn voldaan. Op ons verzoek moet de klant zijn klanten noemen en hen tijdig informeren over de opdracht. De opdracht moet zichtbaar worden gemaakt voor de klant in de bedrijfsadministratie, leveringsbonnen, facturen, enz. Indien de klant met de betaling aan ons in gebreke blijft, is hij verplicht de door hem ontvangen verkoopopbrengst apart te houden en alleen voor ons te bewaren. Eventuele claims tegen een verzekeraar zijn nu al aan ons overgedragen in het kader van § 15 VersVG. Vorderingen tegen ons mogen niet worden overgedragen zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

16. behoud

Als de transactie geen consumententransactie is, heeft de klant het recht om slechts een redelijk deel van het bruto factuurbedrag in te houden, maar niet het hele bedrag, in geval van een gerechtvaardigde klacht, behalve in situaties waarin een annulering plaatsvindt.

17 Rechtskeuze, bevoegde rechtbank

Oostenrijks recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De contracttaal is Duits. De overeenkomstsluitende partijen stemmen in met Oostenrijkse, binnenlandse jurisdictie. Als het geen consumententransactie betreft, heeft de rechtbank met onderwerpelijke jurisdictie in de statutaire zetel van ons bedrijf exclusieve lokale jurisdictie om te beslissen over alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

18 Adreswijziging en copyright

Het is de plicht van de klant om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn woon- of vestigingsadres zolang de overeenkomstige contractuele relatie nog niet volledig door beide partijen is uitgevoerd. Als deze kennisgeving wordt weggelaten, worden aangiften geacht daadwerkelijk te zijn afgeleverd, zelfs als ze naar het laatst bekende adres zijn verzonden.

Eventuele extra kosten als gevolg van onjuiste adresgegevens worden doorberekend aan de klant.

Plannen, schetsen of andere technische documenten blijven altijd ons intellectueel eigendom, net als monsters, catalogi, illustraties en dergelijke. Aan de klant worden geen gebruiks- of exploitatierechten verleend.

19. scheidbaarheidclausule

Indien sommige bepalingen van dit contract ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of ongeldig of niet-afdwingbaar worden na het afsluiten van het contract, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het economische doel dat de contracterende partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nastreefden, het dichtst benadert. De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing als blijkt dat het contract onvolledig is.

Winkelwagen
Scroll naar boven